Pēteris Sproģis
Pēteris SproģisSĀC valdes priekšsēdētājs
Pēteris Sproģis ir Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps kopš 2006. gada. Apzinoties, ka draudzes noveco un izmirst, P. Sproģis bīskapa kalpošanu uzsāka ar apņemšanos veicināt draudžu dibināšanas un draudžu atjaunotnes attīstību. Lai apmācītu, mentorētu un nodrošinātu ar resursiem draudžu vadītājus un dibinātājus, 2008. gadā P. Sproģis izveidoja Baltijas Pastorālo institūtu.

“Realitātes nolieguma dēļ Dieva izredzētie cilvēki ilgus gadus palika Ēģiptes verdzībā. Ironiski, ka joprojām daudz draudžu un vadītāju paliek pie saviem nolieguma dīķiem, kur ūdens nav mainījies gadiem un, godīgi sakot, sācis smakot. Reizēm mūsu “teoloģija” mums palīdz noliegt realitāti, ļauj izvairīties no atbildības uzņemšanās, atlikt nepieciešamo pārmaiņu ieviešanu un turpināt ērto citu vainošanu savās un draudzes problēmās. Stratēģiskās attīstības centru veidojam, lai palīdzētu atbrīvoties no realitātes nolieguma kā vienas no draudžu “garīgajām dāvanām”.”
Igors Rautmanis
Igors RautmanisSĀC vadītājs
Igors Rautmanis ir ieguvis starpkultūru attiecību un vadības maģistra grādu Fullera Teoloģiskajā seminārā ASV. Pirms tam Igors ieguvis maģistra grādu sporta pedagoģijā un 1999.–2000. gadā studējis teoloģiju Londonas Teoloģijas skolā Kornhilā.

No 1993. līdz 2007. gadam Igors bija organizācijas “Latvijas Kristīgā studentu brālība” vadītājs. Kopš 2009. gada viņš pārrauga, apmāca un mentorē Starptautiskās Evaņģēliskās studentu kustības (IFES) 12 Eiropas valstu studentu kustību vadītājus. Kopš 2010. gada viņš ir Baltijas Pastorālā institūta lektors un mentoringa vadītājs.

“Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra ideja man veidojās, studējot Fullera seminārā, kad nolēmu maģistra darbu rakstīt par to, kā draudžu un kristīgu organizāciju vadītāji definē realitāti. Realitātes definēšana ir cieši saistīta ar lēmumu pieņemšanu. Mūsu spēja vadīt ir atkarīga no tā, cik skaidri spējam definēt realitāti.

Dieva Vārds skaidri rāda - dienā, kad nāks Kristus, mēs Viņam atskaitīsimies ne tikai par to, kā esam dzīvojuši, bet arī par to, kā esam lietojuši mums doto - sākot ar glābšanu un beidzot ar mūsu spējām, dāvanām un resursiem (Mateja 25:14-30). Viss, kas mums dots, nav dots tikai mūsu pašu dēļ, bet lai mēs norādītu uz Avotu, no kura viss nāk. Viss, kas mums dots, ir dots, lai to pavairotu, svētītu ar to citus un būtu par svētību tur, kur esam.

Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra SĀC mērķis ir palīdzēt draudzēm un to vadībai veikt sava veida revīziju un ieraudzīt, kas draudzei un vadītājiem ir dots un kā to pavairot. Mēs nekoncentrējamies uz to, kā nav, mēs arī nevērtējam cilvēku vai draudzes garīgumu. Mēs vēlamies veicināt indivīda un draudzes uzticīgumu Kristum, liekot lietā to, kas viņiem ir dots, pavairojot to un piedzīvojot, kā vismazākais sinepju grauds kļūst par auglīgu koku. Kas būs uzticīgs pār mazumu, tam tiks uzticēts arī kas lielāks.”
Dainis Pandars
Dainis Pandars
Dainis Pandars ir Ogres Trīsvienības baptistu draudzes sludinātājs kopš 2010. gada. Dainis ieguvis komunikācijas zinātņu bakalaura grādu Latvijas Universitātē, specializējoties sabiedrisko attiecību jomā. Viņš ir arī Baltijas Pastorālā institūta absolvents. Vairākus gadus Dainis aktīvi darbojies biedrībā “Īsta mīlestība gaida” kā valdes priekšsēdētājs un lektors.

“Svarīgākais darbs, kas norit virs zemes, ir draudzes darbs, jo tās uzdevums ir pasludināt vēsti, kas izglābj cilvēku dvēseles. Ja draudzes šo funkciju nepilda, tad garīgo karu esam zaudējuši. Uzskatu to par pietiekami svarīgu faktoru, lai iesaistītos draudžu atbalstīšanā, palīdzot izvērtēt, kā šo darbu draudze var darīt efektīvāk.”
Edgars Godiņš
Edgars Godiņš
Edgars Godiņš ir Rīgas Semināra baptistu draudzes mācītājs kopš 1992. gada. Garīgo kalpošanu Edgars sāka Smiltenes draudzē 1982. gadā, ir izveidojis draudzi Alūksnē, kā arī kalpojis kā otrais mācītājs Rīgas Āgenskalna draudzē (1991-1992). 1992. gadā Edgars kopā ar mācītāju Dr. Ilmāru Hiršu atjaunoja Semināra draudzi. No 1985.-2002. gadam viņš aktīvi iesaistījies LBDS vadības darbā, kopš 1990. gada ir LBDS Padomes loceklis un kopš 1992. gada LBDS Garīdznieku brālības kolēģijas loceklis. Jau vairāk nekā 11 gadus Edgars ir arī apgāda “Amnis” vadītājs.

“Draudze ir kas īpašs - vienlaicīgi organizācija un organisms. Man vienmēr ir bijušas rūpes par draudžu attīstību un meklējumi, kā draudzēm palīdzēt, netraucējot katras draudzes Dieva dotā uzdevuma īstenošanu. Tāpēc ar prieku līdzdarbojos Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrā.”
Zaiga Lasmane
Zaiga Lasmane
Zaiga Lasmane ieguvusi socioloģijas maģistra grādu Latvijas Universitātē. Viņa vada Mazo grupu kalpošanu Rīgas Āgenskalna baptistu draudzē. Zaiga ir nodibinājuma “Centrs Dardedze” projektu vadītāja. Vairāk nekā 10 gadus viņa darbojusies organizācijā “Latvijas Kristīgā studentu brālība” kā brīvprātīgā un kā algota darbiniece, pašlaik ir tās Padomes locekle.

“Viens no aspektiem, ko novērtēju draudžu izvērtēšanas procesā, ir iespēja katram draudzes loceklim izteikties un tikt sadzirdētam; pateikt, ko viņš domā, kā jūtas par savu draudzi, kādu vēlas to redzēt nākotnē, un - arī uzslavēt savu draudzi.”
Daniels Godiņš
Daniels Godiņš
Daniels Godiņš ir ieguvis bakalaura grādu sociālajās zinātnēs un profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Kopš 2002. gada viņš ir Jēzus evaņģēliski luteriskās draudzes loceklis. Kalpošanu Daniels uzsācis kā svētdienskolas skolotājs 1999. gadā. Kopš 2006. gada viņš ir draudzes Padomes loceklis, kopš 2009. gada - draudzes “Alfa” kursa vadītājs, kā arī “The Global Leadership Summit” konferenču menedžeris.

“Esmu komandas spēlētājs un uzskatu, ka, tieši kalpojot kā vienota komanda, draudze var pārsteigt ar to potenciālu un spēku, kāds draudzei dots. Mūsu uzdevums ir atrast savu vietu un apzināties savas dāvanas komandas kontekstā. Es ticu, ka Dievs mums ir devis visu nepieciešamo, lai darītu to, uz ko Viņš mūs aicina.

Centrs SĀC var palīdzēt veikt mīlestības pilnu komandas inventarizāciju. Mēs varam palīdzēt saprast, kas draudzei jau ir dots, par ko pateikties Dievam, kā arī saprast, kas vēl vajadzīgs, lai “jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.””
Džonatans Burbo
Džonatans Burbo
Džonatans Burbo ir ieguvis teoloģijas maģistra grādu Kolumbijas Starptautiskajā universitātē ASV. Jau 20 gadus viņš ir misionārs Latvijā. Šo gadu laikā Džonatans ir bijis vairāku draudžu vadības komandās, piedalījies jaunas draudzes veidošanā un vadītāju apmācībā. Kopā ar savu sievu Deboru viņš vada pirmslaulības konsultācijas un laulības atjaunošanas seminārus. Šobrīd Džonatans ir mentors vairākiem draudžu vadītājiem.

“Bieži esmu bijis liecinieks tam, kā draudzes ieslīgst rutīnā un problēmās, kas nekad nebeidzas. Draudzes paralizējas, nezinot, no kura gala sākt tās risināt. Strādājot ar draudzēm 20 gadus, esmu sapratis, ka draudzēm vajadzīga palīdzība no ārpuses. Tām ir vajadzīgs objektīvāks process, kas palīdz noteikt stiprās un vājās puses un sniedz praktiskus ieteikumus, kā efektīvi lietot savas dāvanas un samazināt šķēršļus draudzes misijas īstenošanai. Esmu priecīgs, ka tagad šāda palīdzība Latvijas draudzēm ir pieejama SĀC centra veidolā. Man prieks piedalīties šajā procesā un komandā.”
Nora Rautmane
Nora Rautmane
Nora Rautmane ir ieguvusi baltu filoloģijas maģistra grādu Latvijas Universitātē. Vairākus gadus viņa kā brīvprātīgā darbojusies organizācijā “Latvijas Kristīgā studentu brālība”. Pašlaik Nora ir Baltijas Pastorālā institūta projektu vadītāja un “The Global Leadership Summit” vadītāju konferences projektu koordinātore.

“Katram no mums, tāpat kā katrai draudzei ir Dieva dots potenciāls, kas var nest būtiskas pārmaiņas vietā, kur atrodamies. Taču bieži mēs to neapzināmies, ikdienas rutīnā aizmirstam. Viens no draudžu izvērtēšanas procesa mērķiem ir parādīt draudzēm, ka tās ir radītas labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.”
Oskars Špickopfs
Pēc studijām Banku augstskolā, kur Oskars ieguva profesionālo bakalaura grādu “Uzņēmējdarbības vadīšanā”, viņš ir strādājis VAS “Latvijas Pasts” par Ventspils reģionālās nodaļas vadītāju. Vēlāk - Liepājas pilsētas pašvaldībā un AS “Liepājas autobusu parks”. Oskars ir izveidojis uzņēmumu “Saliedēt.lv”, kas organizē komandu attīstības treniņus un seminārus uzņēmumiem, un izdzīvošanas skolu, organizējot tēvu un dēlu pārgājienus, nometnes un izdzīvošanas kursus.

Jau vairākus gadus Oskars piedalās arī BPI DRAFTS vadības komandā, kas kopīgi strādājam pie tā, lai jaunie puiši izaugtu par kārtīgiem Dieva vīriem, kuri uzņemas atbildību par dzīvi, rūpējas par ģimeni, ikdienā uzticami veic darbu gan draudzē, gan sabiedrībā.
Oskars ir Grobiņas baptistu draudzes loceklis jau 15 gadus, no tiem 10 gadus kalpojot draudzes vadībā.


Pirms trim gadiem BPI SĀC komanda mudināja Grobiņas draudzi domāt par savu mērķu atbilstību Jēzus dotajam uzdevumam. Tas palīdzēja draudzei saprast, kuras nozares un kā turpināt mērķtiecīgi attīstīt, jo Dievs tās jau svētījis. BPI SĀC nodrošināja arī apmācību draudzes visu līmeņa vadītājiem. Tas ļāva saprast, cik dažādi mēs esam un kā varam vislabāk sadarboties. BPI SĀC ir atbalsta instruments draudzei un palīgs vadītāju komandai.