Izvērtēšana
Izvērtēšanas process ietver draudzi, organizāciju kopumā, draudzes vadības komandu, vadītāju(us) personiski. 

Izvērtēšana ir iespēja:

 • nodefinēt realitāti, saprast, kas mums ir un cik daudz no tā mēs izmantojam. Mateja 25: 14-30
 • saņemt draudzes/organizācijas esošās situācijas sistemātisku studiju
 • visiem draudzē, organizācijā atklāti izteikt savu viedokli
 • izvērtēt draudzes locekļu attieksmi pret kalpošanām un programmām draudzē
 • ieraudzīt lietas tādas, kādas tās īstenībā ir
 • apzināties savas stiprās puses, dāvanas, prasmes un resursus, kuras Dievs jums kā draudzei/organizācijai ir uzticējis
 • saņemt apstiprinājumu tam, kas jau tiek darīts
 • sākt strādāt pie esošajiem šķēršļiem, kas kavē attīstīties draudzes stiprajām pusēm
 • saņemt skaidrus, tiešus, izmērāmus ieteikumus – mērķu formā, kā piepildīt draudzes misiju
 • saņemt palīdzība, lai īstenotu izvērtēšanas komandas ieteikumus.

 

SĀC vēlas atbalstīt mācītāju, draudzes vadību, draudzi, novērtējot tās stiprās puses. Un mēs nenorādām uz pozitīvo tāpēc, lai sagatavotu augsni kritikai. Mēs gribam, lai draudze ierauga to unikālo, ko Dievs tai ir devis – talantus, spējas, prasmes un ka Viņš vēlas arī turpināt dot iespēju mācīties, attīstīt esošās dāvanas un dot vēl jaunas, ja vien pavairojam to, kas mums uzticēts, piepildot Kristus doto pavēli savai draudzei.

Mēs ticam, ka draudzes attīstības plāns ir jābūvē uz tās stiprajām, nevis vājajām pusēm.

Mentorings

Viens no SĀC mērķiem ir veidot mentoringa kultūru vadītāju starpā.

SĀC centra mentoringa programma, sadarbojoties ar BPI un LBDS iniciatīvu Jaunu draudžu dibināšana, tiek veidota vairākos virzienos:

1) Baltijas Pastorālā institūta studenti studiju laikā iegūst teorētiskas un praktiskas iemaņas mentoringa programmā. Visu trīs studiju gadu laikā studenti piedalās Igora Rautmaņa un Ilvara Ieviņa pasniegtajā Mentoringa kursā, paši tiek mentorēti vecāko kursu studentu un absolventu vadītajās mentoringa grupās.

2) Draudzes, kuras būs gatavas īstenot izvērtēšanas rezultātus, tiks mentorētas vismaz gada garumā, lai palīdzētu tām ieviest izvērtēšanas rezultātus. Draudžu mentori tiek izraudzīti, savstarpēji vienojoties draudzei un SĀC komandai.

3) LBDS Jaunu draudžu dibinātāju vadītāji un komandas tiek mērķtiecīgi mentorētas gan apmācības programmas M4 ietvaros, gan arī ārpus šīs programmas, skat www.jaunasdraudzes.lv

4) Lai apkopotu esošo pieredzi, kas iegūta mentoringa procesā un mācītos vienam no otra, lai veidotu kopienu, kur vadītāji mācās viens no otra, tiek organizētas mentoringa apmācības nometnes tiem, kas metorē citus.  

Padomes apmācība
 • Darbu ar draudžu vadības komandām/ padomēm. Izvērtējot un mentorējot draudzes, esam vairākkārt pamanījuši vajadzību atbalstīt un apmācīt draudžu vadības komandas, jo:
  • Draudžu padomes ir atbildīgas par draudzes virzību, pieņem lēmumus, kas ietekmē draudzi ne tikai šodien, bet arī ilgtermiņā;
  • Draudzes padomes uzdevums ir pārraudzīt, pārvaldīt uzticēto un to darīt atbilstoši mērķim, kuru Kristus ir devis draudzei;
  • Pārvaldīt nozīmē vadīt, pieņemt lēmumus un meklēt Dieva vadību. Tās ir prasmes, ar kurām neviens no mums nepiedzimst, līdz ar to tās ir jāapgūst.
  • Ievēlot draudzes locekli padomē, viņš automātiski nepārmanto šīs prasmes. Tāpēc viņam vai viņai, kā ikvienam no mums, kas strādājam dažādas profesijās, vadām dažādas kalpošanas, ir nepieciešama apmācība par pārvaldīšanu – bibliska un praktiska, jo ikvienam no mums tiks atprasīts, kur un kā mēs esam izmantojuši to, kas mums uzticēts (Mateja ev. 25:14-30).

  Padomes apmācībās izmantojam materiālu, kurā apskatām:
  1. Draudzes misiju – kāpēc mēs esam
  2. Draudzes vīziju – kā mēs to panāksim
  3. Draudzes vērtības – kas mums palīdz pieņemt lēmumus

Partnerattiecības

Draudzēm, kas vēlēsies īstenot izvērtēšanas komandas ieteikumu, tiks piedāvāta iespēja veidot stratēģiskas partnerattiecības ar citām draudzēm. Šī sadarbība tiks balstīta uz kalpošanas derību un palīdzēs abām pusēm aizsniegt konkrētus kalpošanas mērķus to vīzijas piepildīšanā.

Abas puses vienosies par veidu, kā uzņemsies atbildību savas misijas īstenošanai un attiecību veidošanā.

SĀC iniciēs un asistēs šīs sadarbības veidošanas procesā abas puses, piedāvājot savu pārraudzību šīs sadarbības stratēģiskai attīstībai, kā arī darbosies kā mediators domstarpību gadījumos.

Resursi
 • Pētījumu veikšana
  Ja Jūs vēlaties veikt kādus pētījumus par kādu draudzes, organizācijas nozarē notiekošo, uzzināt savu draudzes locekļu attieksmi, piemēram, par nometni vai kādu no kalpošanas sfērām, SĀC piedāvā Jums iespēju veikt šo pētījumu, apkopot un izanalizēt pētījuma rezultātus.