MĀCEKLĪBAS KULTŪRAS VEIDOŠANA VIETĒJĀ DRAUDZĒ

Mūsu mērķis ir palīdzēt draudzēs attīstīt praktisku māceklību un izveidot kultūru, kurā draudzes locekļi kalpo cits citam ar Dieva dotajām dāvanām un veido citus par mācekļiem.

Mēs ticam, ka kristīgā ticība tiek nodota no paaudzes paaudzē, pateicoties Svētā Gara darbībai caur cilvēkiem, kuri Bībeles mācību praktizē savā dzīvē. Šo principu ir devis Jēzus Kristus, un viņa dzīve parādīja, kā dzīvot saskaņā ar to. Jēzus to ir pavēlējis arī saviem sekotājiem Lielajā uzdevumā, kuru lasām Mateja evaņģēlija 28:19: “Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas…” 

Jēzus pavēle nosaka draudzes sūtību jeb misiju pasaulē un iemesls tās pastāvēšanai. Draudze nav kristiešu “klubiņš”, kas ir priecīga savā sadraudzībā, kamēr pasaule iet bojā. Draudze nav pasaules izklaidētāja, kas mēģina izpatikt jebkura neticīgā cilvēka iegribai. Draudze arī nav apokaliptiska kopiena, kas pilnībā nošķiras no laicīgās dzīves un tikai gaida uz sava Kunga drīzu atnākšanu. Draudze ir Kristus Miesa, kas dara sava Kunga gribu. Un viņa griba ir, lai mēs veidojam Kristus mācekļus tā, kā to darīja viņš. Māceklība ir process, kura laikā pie Kristus nākušais grēcinieks tiek pārveidots līdzīgāks Kristum savā raksturā un spējās, līdz viņš pats ir gatavs palīdzēt citiem māceklības procesā.

Mēs apzināmies, ka māceklības kultūras veidošana ir ilgtermiņa process, kuru nevar apgūt vienā lekcijā, seminārā vai apmācībā. Tāpēc mēs esam iecerējuši apmācību ciklu vairāku gadu garumā. Mēs esam izvēlējušies mācīšanās kopienas formātu, kurā varam kopīgi mācīties, praktizēties, izvērtēt savu un citu pieredzi, kā arī saņemt padomu un atbalstu.

Aicinām Jūsu komandu piedalīties pirmajā apmācībā “Būt Kristus mācekļiem”

Laiki un tēmas

            1. oktobris       Jēzus veidota dzīve

            22. oktobris      Derība un Valstība

            12. novembris  Attiecības un misija: izdzīvot trijstūri

            3. decembris    Kopsavilkums, iegūtais, nākamie soļi

Piektdienas vakari – tikšanās zoom platformā: 

  • Dieva Vārds, lekcijas, diskusijas, komandas kopīgs darbs, plānojot nākamos soļus, un aizlūgšanas (skat. pirmās tikšanās reizes plānu zemāk)

Laikā starp tikšanās reizēm un pēc tam:

  • Komanda vismaz vienu reizi tiekas klātienē, lai veiktu uzdoto uzdevumu
  • Lai veicinātu atbildību un sniegtu atbalstu, komanda reizi mēnesi tiekas ar mentoru. Pieredzējuša mentora atbalsts komandai pieejams 6 mēnešus (no šī gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. martam).

Dalības maksa: EUR 20 par katru dalībnieku

Pieteikt komandu vismaz 2 cilvēku sastāvā līdz 19. septembrim var šeit: https://ej.uz/macekliba

Vairāk informācijas: sazinoties ar Daini Pandaru, 

Apmācību rīko BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC: https://ej.uz/bpisac

Ieskatam pievienojam pirmās tikšanās reizes plānu: 

Piektdien, 1. oktobrī, plkst. 18:00-21:00, zoom

Ievads, principi, Dieva Vārds, lūgšana

Lekcija: Jēzus veidota dzīve. 1. daļa.

Diskusijas par dzirdēto un saprasto jauktās grupās

Darbs komandās: praktisku soļu plānošana

Lekcija: Jēzus veidota dzīve. 2. daļa.

Diskusijas par dzirdēto un saprasto jauktās grupās

Darbs komandās: praktisku soļu plānošana

Komandu plānu prezentācijas un aizlūgšanas par katru komandu

Jautājumi & atbildes

Kopsavilkums, mājas darbs, lūgšana

Ejam un darām!